Wyszukiwarka testów

Testy psychologiczne

(zobacz wszystkie)

Bateria testów MasterMIND

Testy zdolności intelektualnych zawarte w module MasterMIND zbierają informacje o różnych przejawach inteligencji danego kandydata m.in. zdolność rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się, myślenie abstrakcyjne, zdolności analityczne.

  • Ilośc pytań: 70
  • Czas trwania: 90 min

Badane zdolności intelektualne :


•  werbalne – słownictwo, analogie, klasyfikacje,  diagramy
•   liczbowe – szeregi cyfr, zadania arytmetyczne
•   figuratywne – sześciany, figury geometryczne
•   administracyjne – porównywanie słów, porównywanie obrazów


Każdy test posiada odrębny limit czasowy na jego rozwiązanie. Profil zdolności intelektualnych, może zostać porównany do profilu stanowiska pracy, w celu sprawdzenia, jak dana osoba pasuje do stanowiska pracy.


Testy z pełną normalizacją i opieką psychometry


W skład baterii MasterMIND dla wykształcenia wyższego wchodzą następujące testy


Test - Analogie


Zdolność odkrywania relacji między pojęciami, umiejętność testowania hipotez oraz krytycznej oceny możliwych rozwiązań. Test jest istotny m.in. w zarządzaniu projektami.


Test - Arytmetyka


Umiejętność analizowania i przekładania problemu na model liczbowy tak, aby był on jasno sformułowany. Test jest istotny np. dla finansisty, analityka, księgowego.


Test – Szeregi Cyfr


Zdolność do odkrywania praw rządzących materiałem cyfrowym oraz umiejętność ich zastosowania. Test jest istotny np. dla analityków finansowych, pracowników urzędów statystycznych.


Test – Szeregi Figur


Zdolność logicznego rozumowania na podstawie abstrakcyjnego materiału. Podtest istotny dla programistów, analityków, inżynierów.


Test - Sześciany


Zdolność do wizualizacji i manipulowania trójwymiarowymi obrazami (bryłami). Podtest istotny np. dla architektów, inżynierów, budowlańców, konstruktorów.


Test - Słownictwo


Rozumienie pojęć, umiejętność komunikacji językowo-pojęciowej. Umiejętność wykorzystywania wiedzy formalnej w praktyce Istotny dla ludzi, którzy płynnie muszą posługiwać się językiem.


Test - Sylogizmy


Poziom zdolności dedukcyjnych, opartych o materiał słowny, umiejętność wychwytywania relacji, wnioskowania, weryfikowania założeń.
 
W skład baterii MasterMIND dla wykształcenia średniego wchodzą następujące testy


Test - Słownictwo


Rozumienie pojęć, umiejętność komunikacji językowo-pojęciowej. Umiejętność wykorzystywania wiedzy formalnej w praktyce Istotny dla ludzi, którzy płynnie muszą posługiwać się językiem.


Test - Diagramy


Rozumienie i różnicowanie pojęć, umiejętność tworzenia i posługiwania się teoretycznymi modelami w odniesieniu do rzeczywistości, umiejętność analizowania zbiorów informacji.


Test – Klasyfikacje


Poziom usystematyzowania i zrozumienia pojęć, zdolność do ich trafnego i precyzyjnego rozróżniania. Wpływa na zdolność do rozumienia wypowiedzi, tekstów . Bardzo istotny na stanowiska wymagających analizy materiałów o charakterze werbalnym.


Test – Zadania Arytmetyczne


Zdolność do szybkiego i dokładnego wykonywania operacji na liczbach w zakresie działań arytmetycznych. Poziom uzdolnień do pracy wymagającej ciągłego kontaktu z liczbami, analizowaniem ich.


Test - Porównywanie


Zdolność do szybkiego i bezbłędnego identyfikowania bodźców o charakterze werbalnym lub symbolicznym; poziom sprawności percepcji wzrokowej. Zdolność niezbędna w pracy wymagającej koncentracji uwagi na detalach.


Test - Sześciany


Zdolność do wizualizacji i manipulowania trójwymiarowymi obrazami (brytan). Podtest istotny np. techników, inżynierów, budowlańców.

85,00 zł netto przejdź do testu