Wyszukiwarka testów

Testy psychologiczne

(zobacz wszystkie)

Bateria testów SOFTSkill

Dzięki kwestionariuszowi osobowości SOFTSkill można szybko otrzymać pożądany wgląd w cechy osobowości badanych kandydatów w odniesieniu do ich aktywności zawodowej.

  • Ilośc pytań: 200

Testy SOFTSkill badają takie cechy jak:


•  nastawienie  do pracy
•   stabilność emocjonalna
•   umiejętności interpersonalne
•   umiejętności kierownicze
•   motywacja osiągnięć


Porównując profil osobowości z profilem funkcji, można ocenić, w jakim stopniu wyniki kandydata są zgodne z wymaganiami stanowiska.


W skład baterii SOFTSkill wchodzą następujące testy


Test - ambicje kierownicze


Potrzeba wywierania wpływu na ludzi i przebieg wydarzeń. Zainteresowanie pełnieniem ról kierowniczych w grupie. Wysokie wyniki uzyskują osoby o znacznej, naturalnej potrzebie kierowania innymi.


Test - aprobata społeczna


Miara dążenia do wywołania pozytywnego wrażenia na innych. Wysokie wyniki uzyskują osoby skłonne do dopasowywania się do norm i oczekiwań otoczenia. Niskie rezultaty opisują osoby niezależne, zdecydowane, bardziej krytyczne.


Test - asertywność


Stopień ważności, jaki dana osoba przywiązuje do własnych przekonań i interesów, obstaje przy swoim zdaniu nawet, jeśli otoczenie wywiera nacisk, aby od niego odstąpić.


Test - działanie i myślenie


Preferowany styl funkcjonowania, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów. Wysokie wyniki uzyskują osoby refleksyjne, analityczne, skłonne do rozważań. Niskie wyniki uzyskują osoby dynamiczne, spontaniczne działające pod wpływem impulsu


Test - elastyczność


Zdolności adaptacyjne. Stopień w jakim dana osoba potrafi dostosować się do zmian w pracy. gotowość do zmiany priorytetów.


Test - entuzjazm


Poziom aktywności, zaangażowania w pracę, nowe przedsięwzięcia, skłonność do podejmowania inicjatywy.


Test - manipulacja


Sposób wywierania wpływu na ludzi. Wysokie wyniki uzyskują osoby skłonne do pośredniego, nieformalnego oddziaływania na otoczenie. Niskie rezultaty charakteryzują osoby działające wprost, otwarte, bezpośrednie.


Test - motywacja osiągnięć


Ukierunkowanie na wynik. Potrzeba osiągania sukcesów i wysokich rezultatów. Cecha ta ujawnia się poprzez silę przebicia i niezłomne dążenie do wykonania zadania.


Test - sumienność


Potrzeba uporządkowania rzeczywistości: rzetelnego wykonania zadań, utrzymania kontroli, zachowania porządku, przywiązania do tradycji i zasad oraz poczucie odpowiedzialności za własne działania i słowa.


Test - postawa menedżera


Mierzy poziom zdolności kierowniczych w zakresie preferowanego sposobu organizowania pracy grupy. Wysokie wyniki oznaczają preferencje do demokratycznego stylu kierowania, a niskie do stylu autorytarnego.


Test - umiejętności społeczne


Poziom umiejętności społecznych w zakresie nawiązywania kontaktów, swobody poruszania się między ludźmi w różnych sytuacjach społecznych. Stopień ekstrawersji (w przeciwieństwie do introwersji).


Test - odporność na stres


Stabilność emocjonalna. Tendencja do postrzegania pozytywnych lub negatywnych stron danej sytuacji. Umiejętność korzystania z technik redukowania napięcia.


Test - poczucie kontroli


Stopień, w jakim człowiek przypisuje wyniki pracy czynnikom wewnętrznym (własnym możliwościom), a w jakim - czynnikom zewnętrznym (np. szczęściu lub zachowaniu innych).

85,00 zł netto przejdź do testu